Disclaimer Nederland

De producten/materialen op www.sphe.nl, www.sphe.lu of www.sphe.be worden verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. In overeenstemming met toepasbare wetten, geeft SPHE geen garanties (uitdrukkelijk of impliciet), inclusief maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. SPHE kan niet garanderen dat de producten/materialen die op de websites worden aangeboden foutloos zijn, dat gebreken worden gecorrigeerd en dat de websites en diens server vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. SPHE geeft geen garanties betreffende het gebruik of resultaten van het gebruik van de producten/materialen op de website in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anders.

U (en niet SPHE) bent verantwoordelijk voor alle kosten van noodzakelijke onderhouden, reparaties of correcties van uw eigen systeem.

Toepasbare wetten kunnen de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, indien dit het geval is zal de uitsluiting niet voor u gelden.
Gebruiksvoorwaarden/-overeenkomst SPHE B2B-website
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens deze website te gebruiken. Door het gebruik van de internetsite, aanvaardt de gebruiker het deze gebruiksvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Indien u deze niet aanvaardt, bent u niet gerechtigd de internetsite te gebruiken.

 1. Juridische Kwesties.

Tenzij anders gespecificeerd, worden de materialen die op de internetsite enkel gepresenteerd met als doel promotie van films op DVD en Blu-ray uitgebracht in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg). Deze internetsite is eigendom van Sony Pictures Home Entertainment Benelux B.V. ("SPHE"), een bedrijf van Sony Pictures Entertainment Inc.("Sony"). Beheer en uitvoering van de internetsite is taak van SPHE. SPHE en Sony garanderen niet dat de materialen op de internetsite voor gebruik in andere gebieden buiten de Benelux toepasbaar of beschikbaar zijn. Hoewel SPHE ernaar zal streven de verstrekte informatie te beheren binnen een respectabele tijdsperiode, behoudt het zich het recht veranderingen om welke reden dan ook aan te brengen.
SPHE behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Het auteursrecht / Het Intellectuele eigendom/ Gebruiksbeperkingen

Materialen van "www.sphe.be, www.sphe.lu of www.sphe.nl" mogen in geen geval, gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geupload, gepost, overgebracht of verdeeld worden, behalve door een gebruiker met toestemming van SPHE en overeenkomstig met de Algemene Voorwaarden voor dergelijk materiaal. De wijziging van de materialen of het gebruik van de materialen voor een ander doel is een schending van Sony’s auteursrecht en andere merkgebonden rechten. Alle handelsmerken, de dienstnamen, en handelsnamen zijn merkgebonden aan Sony.
Indien u software downloadt van de internetsite, is deze software, inclusief diens bestanden, afbeeldingen verwerkt in de software of hierdoor genereert, de data waardoor de software werkt (collectief de "Software") niet-exclusief aan u gelicenseerd door Sony. Eigendomsrechten van de software blijven van Sony. Hoewel u het middel kunt bezitten waarop de Software wordt geregistreerd, blijft de Software volledig eigendom van Sony, inclusief de intellectuele eigendomsrechten. U mag de Software niet opnieuw verdelen, verkopen, decompileren, of op een andere manier de Software demonteren of verminderen tot een menselijk-waarneembare vorm.

4. De beëindiging

Deze Overeenkomst is effectief tot deze beëindigd wordt door één van beide partijen. U kunt deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door alle materialen te vernietigen die zijn verkregen door middel van het gebruik van de internetsite(s) van Sony Pictures Home Entertainment Benelux, hetzij in het kader van de voorwaarden in deze Overeenkomst of op andere wijze. Deze Overeenkomst kan onmiddellijk zonder bericht van Sony worden beëindigd, indien u de Algemene Voorwaarden in deze Overeenkomst in welke vorm dan ook niet naleeft. Zodra deze Overeenkomst wordt beëindigd, dient u alle materialen en alle kopieën te vernietigen die van deze internetsite en/of andere internetsite(s) van Sony zijn verkregen, hetzij in het kader van de voorwaarden in deze Overeenkomst of op andere wijze.


5. De beperking van Aansprakelijkheid

Onder geen omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot, achteloosheid, zal SPHE of Sony aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het gebruik van materialen, of het onvermogen deze te gebruiken, zelfs als SPHE, Sony, of hun gemachtigde vertegenwoordiger van de mogelijkheid van dergelijke schade zijn geadviseerd. De toepasbare wet kan de beperking of de uitsluiting van aansprakelijkheid van bijkomende of gewichtige schade niet toestaan, zodat de bovengenoemde beperking of de uitsluiting niet op u van toepassing hoeft te zijn. In geen geval zal totale aansprakelijkheid van SPHE of Sony aan u voor alle schade, verliezen, en de oorzaken van actie (hetzij in contract (inclusief, maar niet beperkt tot, achteloosheid) of anders) het bedrag overschrijden dat door u, eventueel, voor de toegang tot van deze internetsite wordt betaald.

6. Informatie op website

Aan de op de website verstrekte informatie, prijzen en/of materialen kunnen geen rechten worden ontleend. De op de website verstrekte informatie, prijzen en/of materialen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of verwijderd, en zijn onder voorbehoud van typefouten.

7. Privacy

Voor zover SPHE middels de website persoonsgegevens verwerkt, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede met de op de website gepubliceerde privacy beleid.

© 2011. Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment. All Rights Reserved.

Disclaimer België 
Gebruiksvoorwaarden SPHE B2B-website


Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens deze website te gebruiken. Door het gebruik van de website www.sphe.be, aanvaardt de gebruiker de Gebruiksvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. Indien u deze niet aanvaardt, bent u niet gerechtigd de website te gebruiken.

 1. Juridische Kwesties

Tenzij anders gespecificeerd, worden de materialen die op de website voorzien zijn enkel gepresenteerd met als doel promotie van films op DVD en Blu-ray uitgebracht in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg). Deze website is eigendom van Sony Pictures Home Entertainment Benelux B.V. ("SPHE"), een bedrijf van Sony Pictures Entertainment Inc. ("Sony"). Beheer en uitvoering van de website is taak van SPHE. SPHE en Sony garanderen niet dat de materialen op de website voor gebruik in andere gebieden buiten de Benelux toepasbaar of beschikbaar zijn. Hoewel SPHE ernaar zal streven de verstrekte informatie te beheren binnen een respectabele tijdsperiode, behoudt het zich het recht veranderingen om welke reden dan ook aan te brengen.
SPHE behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden dan ook periodiek na te kijken op wijzigingen.

2. Het auteursrecht / Het Intellectuele eigendom/ Gebruiksbeperkingen

Alle inhoud voorzien op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht, het merkenrecht, het databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Materialen van "www.sphe.be, www.sphe.lu of www.sphe.nl" mogen in geen geval, gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geupload, gepost, overgebracht of verdeeld worden, behalve door een gebruiker met schriftelijke toestemming van SPHE en overeenkomstig met de gebruiksvoorwaarden voor dergelijk materiaal. De wijziging van de materialen of het gebruik van de materialen voor een ander doel is een schending van Sony’s auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken, de dienstnamen en handelsnamen zijn merkgebonden aan Sony.
Wanneer inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, software) van deze website op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze inhoud. Bij wijze van voorbeeld maar zonder het voorgaande te beperken mag u op deze website beschikbare software niet opnieuw verdelen, verkopen, decompileren, of op een andere manier de Software demonteren of verminderen tot een menselijk-waarneembare vorm.
U mag geen snelkoppeling naar deze Website opnemen of invoeren in enige andere website die in het bezit, in onderhoud of in gebruik is door u, uw werkgever of enige andere derde  zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van SPHE.
Door deze website te gebruiken verbindt de gebruiker zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken of actie te ondernemen die ertoe strekt of tot gevolg heeft om de behoorlijke werking van deze website te belemmeren of die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zou veroorzaken.

4. De beëindiging

Deze Overeenkomst is effectief tot deze beëindigd wordt door één van beide partijen. U kunt deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door alle materialen te vernietigen die zijn verkregen door middel van het gebruik van deze website. Deze Overeenkomst kan onmiddellijk zonder bericht van SPHE worden beëindigd, indien u deze Gebruiksvoorwaarden op welke wijze dan ook niet volledig naleeft of SPHE hiertoe een vermoeden heeft. In elk geval dient u, zodra deze Overeenkomst wordt beëindigd, alle materialen en alle kopieën te vernietigen die van deze website zijn verkregen.

5. De beperking van Aansprakelijkheid

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate ) dat SPHE, noch Sony, noch enige met Sony verbonden vennootschap niet aansprakelijk zal zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website, of niet akkoord gaat met één van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige verhaal de stopzetting van het gebruik van deze website. In geen geval zal de aansprakelijkheid van SPHE of Sony of enige met Sony verbonden vennootschap het bedrag overschrijden dat door u, eventueel, aan SPHE voor de toegang tot deze website wordt betaald.

6. Informatie op website

Aan de op de website verstrekte informatie, prijzen en/of materialen kunnen geen rechten worden ontleend. De op de website verstrekte informatie, prijzen en/of materialen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of verwijderd, en zijn onder voorbehoud van typefouten.

7. Privacy

SPHE is begaan met de bescherming van uw privacy. Voor zover SPHE middels de website persoonsgegevens verwerkt, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Beleid.

8. Disclaimer

De producten/materialen op www.sphe.nl, www.sphe.lu of www.sphe.be worden verstrekt  zonder enige, impliciete of expliciete, waarborg. In de ruimst door de wet toegelaten mate sluit SPHE iedere waarborg (uitdrukkelijk of impliciet) uit, inclusief maar niet beperkt tot, impliciete waarborg van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. SPHE kan niet garanderen dat de producten/materialen die op de website worden aangeboden foutloos zijn, dat gebreken worden gecorrigeerd en dat de websites en diens server vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. SPHE geeft geen waarborg betreffende het gebruik of resultaten van het gebruik van de producten/materialen op de website in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anders.
Ieder reclamemateriaal of andere inhoud opgeladen of anders verkregen door het gebruik van deze website wordt verkregen op uw eigen risico en u alleen zal de verantwoordelijkheid dragen voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het opladen van dergelijk materiaal.

9. Schadevergoeding

U stemt ermee in SPHE, evenals onze bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien SPHE hiervoor kiest, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van deze website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker, voor uw rekening, van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.

10. Toepasselijk recht en keuze van rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal het Belgisch recht van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze website of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden enkel bij rechtbanken te Brussel (België) aanhangig kan worden gemaakt en u stemt in met en onderwerpt zich aan de jurisdictie van dergelijke rechtbank voor de doeleinden van dergelijke vordering.

11. Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SPHE met betrekking tot de erin opgenomen materie.
Deze website wordt beheerd door Sony Pictures Home Entertainment, een onderneming naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1213 PH Hilversum (Nederland), Marathon 2 en met een Belgische vestiging te 1140 Brussel, Genevestraat 10. De Belgische vestiging van Sony Pictures Home Entertainment is ingeschreven in het Ondernemingsregister van Brussel onder nummer 0497879767 en heeft als BTW nummer BE0497879767. Indien u enige vraag hebt, kan u contact met ons opnemen per post op onze voormelde adressen.

© 2011. Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment. All Rights Reserved.